Algemene voorwaarden, overeenkomst en werkwijze

Algemene voorwaarden

Voor verkopers, makelaars en bezoekers van Boerderij-tekoop.nl

Algemene voorwaarden Boerderij-tekoop.nl

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen een verkoper/makelaar en boerderij-tekoop.nl. Artikelen 1 en 2 zijn tevens van belang en van toepassing voor bezoekers van Boerderij-tekoop.nl.

Artikel 1: Algemeen, overeenkomst en aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is afkomstig van derden, te weten de adverteerders. Deze derden zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in advertenties. Boerderij-tekoop.nl draagt voor de inhoud van advertenties daarom geen enkele verantwoordelijk. Boerderij-tekoop.nl fungeert enkel als platform om kopers en verkopers met elkaar in contact te brengen. Boerderij-tekoop.nl is nooit partij bij (de totstandkoming van) een overeenkomst die ontstaat tussen gebruikers van de website van Boerderij-tekoop.nl. Boerderij-tekoop.nl aanvaardt mede om voornoemde redenen geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van onze website en sluit deze aansprakelijkheid dan ook uit.

Advertenties kunnen fouten bevatten en dienen niet beschouwd te worden als verkoopbrochure. Vraag daarom altijd om een verkoopbrochure aan de makelaar of verkoper om zeker te zijn van de juiste gegevens.

Artikel 2: Rechten van derden, vrijwaring en (beperking) aansprakelijkheid

Adverteerder zal géén content (zoals o.a. foto’s of tekst) waarop enig recht van een derde rust, (laten) plaatsen of aanleveren!

Adverteerder vrijwaart Boerderij-tekoop.nl voor alle mogelijke claims van derden die verband houden met zijn advertentie en met de overeenkomst(en) die Adverteerder sluit door gebruik te maken van de website van Boerderij-tekoop.nl.

Tenzij anders overeengekomen betaalt Adverteerder niets aan Boerderij-tekoop.nl. De aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige daad van Boerderij-tekoop.nl is mede daarom uitgesloten, maar wordt in het geval dat dit anders is of onredelijk zou zijn tevens beperkt tot maximaal het bedrag dat Adverteerder aan Boerderij-tekoop.nl heeft betaald of indien ook dit onredelijk zou zijn tot een bedrag van maximaal € 100,00.

Niet eerder ontstaat enig recht op schadevergoeding uit toerekenbare tekortkoming dan dat Boerderij-tekoop.nl in gebreke is gesteld en als gevolg daarvan in verzuim is komen te verkeren.

Artikel 3: Unieke tekst en andere vormvereisten

Adverteerder is verplicht in zijn advertentie een unieke/nieuwe tekst te plaatsen. Teksten die reeds elders op internet te vinden zijn (eigen site, Funda etc.) mogen dus niet geplaatst worden. Dit is noodzakelijk om onze hoge positie in Google te kunnen vasthouden.

De titel van de advertentie mag alleen hoofdletters bevatten als dat taalkundig juist is. Zo mogen de eerste letter en plaatsnamen met één hoofdletter worden geschreven.

Wanneer adverteerder zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan zijn tekst, gehele advertentie en het recht om een advertentie te plaatsen verwijderd en/of ingetrokken worden. Eén en ander zonder dat dat dit adverteerder van zijn betalingsverplichting ontslaat.

Het is Boerderij-tekoop.nl ook toegestaan wijzigingen in de titels en teksten aan te brengen om de leesbaarheid te vergroten. Deze wijzigingen kunnen o.a. bestaan uit het vervangen van hoofdletters naar kleine letters, het aanpassen van een lijdende naar een actieve vorm, het zorgen voor relatief korte zinnen en paragrafen en het plaatsen van overgangswoorden, zodat dit de leesbaarheid ten goede komt, zonder dat de inhoud een onjuiste betekenis krijgt.

Overeenkomst en werkwijze

Boerderij Te Koop is volledig gratis. Er zijn voor de verkoper of makelaar die adverteert alsmede voor de bezoeker die reageert geen kosten aan de orde. Boerderij Te Koop vraagt dan ook geen courtage, commissie, provisie of kosten van welke aard dan ook.