Algemene Voorwaarden, overeenkomst en werkwijze voor gebruikers en adverteerders van Boerderij Te Koop

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen, overeenkomst en aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is afkomstig van derden, te weten de adverteerders. Deze derden zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in advertenties. Boerderij-TeKoop.nl draagt voor de inhoud van advertenties daarom geen enkele verantwoordelijk. Boerderij-TeKoop.nl fungeert enkel als platform om kopers en verkopers met elkaar in contact te brengen. Boerderij-TeKoop.nl is daarom nooit partij bij (de totstandkoming van) een overeenkomst die ontstaat door het gebruik van de website van Boerderij-TeKoop.nl. Om voornoemde redenen aanvaart Boerderij-TeKoop.nl geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van onze website.

Advertenties dienen niet beschouwd te worden als verkoopbrochure. Vraag daarom altijd om een verkoopbrochure aan de makelaar. Dit geld in het bijzonder voor advertenties die geplaatst zijn door de redactie van Boerderij-TeKoop.nl. Deze advertenties zijn geplaatst op basis van oude advertenties die in de B&B Te Koop-rubriek op Bedandbreakfastboeken.nl stonden. Sommige velden kunnen daardoor fouten beschouwen, bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal slaapkamers en badkamers.

Artikel 2: Vrijwaring en (beperking) aansprakelijkheid

Adverteerder vrijwaart Boerderij-TeKoop.nl voor alle mogelijke claims van hemzelf en derden verband houdende met zijn advertentie en met de overeenkomst(en) die Adverteerder sluit door gebruik te maken van de website van Boerderij-TeKoop.nl. De aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkomingen van Boerderij-TeKoop.nl jegens Adverteerder is bovendien beperkt tot maximaal het bedrag dat Adverteerder aan Boerderij-TeKoop.nl heeft betaald.

Artikel 3: Verplichting unieke tekst aan te leveren

Adverteerder is verplicht voor zijn advertentie een unieke/nieuwe tekst aan te leveren. Teksten die reeds elders op internet te vinden zijn (eigen site, Funda etc.) mogen dus niet geplaatst worden. Dit is noodzakelijk om onze hoge positie in Google te kunnen vasthouden. Wanneer adverteerder zich niet aan deze voorwaarde houdt, kan zijn tekst, gehele advertentie  en het recht om een advertentie te plaatsen verwijderd en/of ingetrokken worden. Eén en ander zonder dat dat dit adverteerder van zijn betalingsverplichting ontslaat. Het is BenB-TeKoop.nl toegestaan wijzigingen in de tekst aan te brengen om de leesbaarheid te vergroten. Deze wijzigingen kunnen bestaan uit het aanpassen van  een lijdende naar een actieve vorm, het zorgen voor relatief korte zinnen en paragrafen en plaatsen van overgangswoorden, zodat dit de leesbaarheid ten goede komt, zonder dat de inhoud een andere betekenis krijgt.

Overeenkomst en werkwijze

Boerderij Te Koop is volledig gratis. Er zijn voor de verkoper of makelaar die adverteert alsmede voor de bezoeker die reageert geen kosten aan de orde. Boerderij Te Koop vraagt dan ook geen courtage, commissie, provisie of kosten van welke aard dan ook.